Wikang Tagalog (Tagalog)

Serbisyo ng pagsasaling-wika sa ibang wika o wikang isinisenyas

Kung kailangan ninyo ng interpreter ng wikang banyaga o wikang isinisenyas, mangyaring makipag-ugnayan sa kaugnay na Maternal and Child Health Centre o Women Health Centre ilang araw bago ang ninanais ninyong petsa ng pagpunta upang hayaan ang sapat na panahon para sa pagsasaayos.
Dahil maaaring hindi available ang serbisyo ng pagsasalin sa gustong oras, maaari ding magsaayos ang mga kliyente ng sarili nilang kasamang mga kaibigan o kamag-anak na nagsasalita ng Cantonese o Ingles.

Impormasyon sa Tagalog
(Information in Tagalog)

The Tagalog version contains selected essential information only. You can access the full content of health information in English, Traditional Chinese or Simplified Chinese version at health information.

Naglalaman ang bersyon sa Tagalog ng mga piling mahahalagang impormasyon lamang. Maaari ninyong ma-access ang buong nilalaman ng impormasyon sa kalusugan sa bersyon na Ingles, Tradisyonal na Chinese o Simplified Chinese sa impormasyon sa kalusugan.

Polyeto ng QR code (QR Code Index in Tagalog)

Bidyo (Video in Tagalog)