ไทย (Thai)

บริการล่ามในภาษาอื่นหรือภาษามือ

หากคุณต้องการผู้แปลภาษาต่างประเทศหรือภาษามือ กรุณาติดต่อ ศูนย์สุขภาพแม่และเด็กที่เกี่ยวข้อง หรือศูนย์สุขภาพผู้หญิงก่อนวันที่ตั้งใจจะเข้าล่วงหน้าหลายวันเพื่อให้มีเวลามากพอสำหรับการจัดการ
เนื่องจากบริการล่ามอาจไม่มีในเวลาที่ต้องการ ลูกค้าสามารถที่จะจัดเตรียมคณะของเพื่อนหรือญาติที่พูดภาษาจีนหรืออังกฤษได้เช่นกัน

รายละเอียดเป็นภาษาไทย
(Information in Thai)

The Thai version contains selected essential information only. You can access the full content of health information in English, Traditional Chinese or Simplified Chinese version at health information.

ฉบับภาษาไทยของ FHS มีเฉพาะข้อมูลสาคัญที่ได้รับการเลือกไว้แล้วเท่านั้น คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดของ FHS ได้ในฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับภาษาจีนแบบตัวเต็ม หรือฉบับภาษาจีนแบบตัวย่อ

รหัสคิวอาร์ (QR Code Index in Thai)

วิดีโอ (Video in Thai)