Tiếng Việt (Vietnamese)

Dịch vụ dịch thuật sang các ngôn ngữ khác hoặc ngôn ngữ ký hiệu

Nếu quý vị cần thông dịch viên ngôn ngữ nước ngoài hoặc ngôn ngữ ký hiệu, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Bà Mẹ và Trẻ Em hoặc Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Phụ Nữ vài ngày trước ngày dự định tham dự của quý vị để có đủ thời gian sắp xếp.
Vì dịch vụ dịch thuật có thể không có sẵn tại thời điểm mong muốn nên khách hàng cũng có thể có sắp xếp riêng để có bạn bè hoặc người thân nói tiếng Quảng Đông hoặc tiếng Anh.

Thông Tin bằng Tiếng Việt
(Information in Vietnamese)

The Vietnamese version contains selected essential information only. You can access the full content of health information in English, Traditional Chinese or Simplified Chinese version at health information.

Bản tiếng Việt chỉ bao gồm những thông tin cần thiết đã được chọn lọc. Quý vị có thể xem toàn bộ nội dung về thông tin sức khỏe trong bản tiếng Anh, tiếng Trung Phồn Thể hoặc tiếng Trung Giản Thể tại thông tin sức khỏe.

Mã QR (QR Code Index in Vietnamese)

Video (Video in Vietnamese)