नेपा ली (Nepali)

नेपालीमा जानकारी
(Information in Nepali)

The Nepali version of FHS contains selected essential information only. You can access the full content of FHS in the English version, Traditional Chinese version or the Simplified Chinese version

FHS को नेपाली संस्करणमा चयन गरिएको केही आवश्यक जानकारीहरू मात्र राखिएको छ। तपाईंले FHS को सम्पूर्ण विषय वस्तुहरू अंग्रेजी , पारम्परिक चिनियाँ वा सरलीकृत चिनियाँ संस्करणमा हेर्न सक्नुहुन्छ।