नेपा ली (Nepali)

नेपालीमा जानकारी
(Information in Nepali)

The Indonesia version contains selected essential information only. You can access the full content of health information in English, Traditional Chinese or Simplified Chinese version at health information.

FHS को नेपाली संस्करणमा चयन गरिएको केही आवश्यक जानकारीहरू मात्र राखिएको छ। तपाईंले FHS को सम्पूर्ण विषय वस्तुहरू अंग्रेजी , पारम्परिक चिनियाँ वा सरलीकृत चिनियाँ संस्करणमा हेर्न सक्नुहुन्छ।